หลักสูตร

Network Security

หลักสูตรบังคับ


มาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายสาธารณะ ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างไม่จากัด ทาให้มีกลุ่มผู้ใช้บางคนที่มีเป้าหมายแตกต่างจากบุคคลทั่วไป เช่น ต้องการขัดขวาง หรือทาลายระบบไม่ให้ใช้งานได้ ลักลอบขโมยข้อมูล หรือล้วงความลับทางราชการ เรียกบุคคลเหล่านี้ว่า แฮกเกอร์

ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบ จาเป็นต้องมีมาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส การล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้เครื่อง สิ่งเหล่านี้จัดเป็นการป้องกันความปลอดภัย ซึ่งมีหลากหลายวิธีให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม


ความคิดเห็น (0)

image


ผู้สอน ธีระยุทธ ทองเครือ

1

จำนวนผู้เรียน