การอบรมปฏบัติการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียน Management test

หลักสูตรเสรี


หลักการทำงานแบบอไจล์

  • Individuals and interactions over processes and tools เน้นการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคน มากกว่าเครื่องมือต่างๆที่นำมาช่วย
  • Working software over comprehensive documentation เน้นทำผลิตภัณฑ์ มากกว่าการทำเอกสาร
  • Customer collaboration over contract negotiation เน้นตอบสนองผู้ใช้งาน มากกว่าแค่ทำตามสัญญา
  • Responding to change over following a plan เน้นการปรับปรุงพัฒนา มากกว่าการทำตามแผนที่วางเอาไว้

ความคิดเห็น (0)

image


ผู้สอน ธีระยุทธ ทองเครือ

1

จำนวนผู้เรียน